Numéro 2

VI SATSAR PÅ ATT STÖTTA LOKAL BIOLOGISK MÅNGFALD


För oss är det helt naturligt. Vi älskar blommor, växter och biologisk mångfald så det är helt naturligt för oss att hitta lokala organisationer som stöttar biologisk mångfald och bin – våra viktiga pollinerande små insekter. 

OM BEE URBAN

Vi på N.A.E vill göra det vi kan för att bevara den biologiska mångfalden och alla växter på jorden som vi är beroende av. Därför var det naturligt för oss att stötta den ideella organisationen Bee Urban som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden, huvudsakligen genom program som skyddar utrotningshotade arter och deras miljö. Vårt åtagande tillsammans med organisationen fokuserar på områden som tar upp de vanligaste problemen.Bee Urban erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, takjordbruk, och utbildningspaket inom ekosystemtjänster och urban hållbarhet. Bee Urban’s tjänster syftar även till att informera och sprida kunskap om biologisk mångfald och hur det hänger ihop med människans hälsa och välbefinnande i växande städer.


I snitt var tredje tugga vi äter är pollinerad av en insekt. Inte bara maten vi äter är beroende av bin utan även andra tjänster som vi får av naturen såsom levande och välmående grönområden till rekreation, luftrening I Sverige har vi ca 300 arter vildbin varav 130 är rödlistade. Det är alltså närmare 40 % av våra vilda bestånd. Honungsbina lider av samma svårigheter som de vilda genom klimatförändringar, monokulturer i jordbrukslandskapet och insektsgifter. Bikupor är ett effektivt sätt att sprida kunskap om naturens vikt för människans hälsa och välbefinnande i växande städer.
Projektet- Blommor och Bin

Antalet vilda bin minskar dramatiskt bland annat som en följd av att blommorna blivit färre i jordbrukslandskapet. Arter riskerar att dö ut och pollineringen, en livsviktig ekosystemtjänst, är hotad. Målet med projektet Blommor för Bin är att etablera så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i framför allt södra Sverige.

Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men fler organismgrupper gynnas av åtgärden, såsom fjärilar och fåglar.

Trädgårdar med Bee Urban

Våra städer behöver utformas för att påminna invånarna om hur naturen och dess tjänster möjliggör det urbana livet. Vi behöver se, höra och känna naturen i vår vardag. Det är inte bara viktigt för att vi ska förstå vårt beroende av naturen och dess ekosystemtjänster. Denna förståelse är också avgörande för de samhällsvärderingar vi odlar. Bee Urban hjälper er designa och anlägga trädgårdar som gynnar biologisk mångfald i samklang med lokal flora och fauna – på tak, terrass, innergård eller backe.

Utbildning & Kunskapsspridning

Bee Urban erbjuder utbildningar och föreläsningar om bin och biologisk mångfald i staden, ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling samt levererar en verktygslåda med vad vi som stadsbor kan göra för att förvalta naturen omkring oss och de tjänster den utför. Vi utgår från den senaste forskningen och belyser de mest spännande innovationerna inom dessa områden.

Vi utbildar människor i alla åldrar och har mångårig erfarenhet av kurser, föreläsningar och workshops på universitet, högskolor, gymnasieskolor, grundskolor, företag och organisationer.


BLI INSPIRERAD AV VÅR VÄRLD